rms 65
std2018
1234
face 65
Inovation2
research 63
money 63
bompok 65
grade oonline
kru prom
jobblock curs58
classroom


dveสถิติการเยี่ยมชม

1612662
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
453
1934
8395
1595095
12298
37425
1612662

Your IP: 182.52.36.98
2023-06-10 01:02

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
    > แบบฟอร์มขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม
    > แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) อินเตอร์เน็ต
    > บันทึกขอซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์
    > autocad 


งานแผนงานและงบประมาณ 
    > แบบฟอร์ม (สผ.1) ใหม่
    > แบบคำขอลงทุน
    แบบฟอร์มการเขียนโครงการ


งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและการประกอบธุรกิจ
 
  > แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการฝึก (สผ.2)
    > แบบฟอร์ม ทะเบียนผลิตผลของแผนก (สผ.3)
    > ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบ สผ.2 และ สผ.3 
   > ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
 
   > เอกสารประกอบการดำเนินการธุรกิจ แบบ คธ. 11


งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

   > แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
    > 
แบบฟอร์ม เค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
     > ข้อกำหนด กติกา และมาตรฐาน สิ่งประดิษฐ์ ปี 63


งานประกันคุณภาพการศึกษา

    > มาตรฐานของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
    > บทสรุปผู้บริหาร
   > รายงานการประเมินตนเอง (ครู)
    > รายงานการประเมินตนเอง (สายสนับสนุน)
    > รายงานการประเมินตนเอง (แผนกวิชา)

 

งานครูที่ปรึกษา
    > ปฏิทินงานครูที่ปรึกษา 2566
    > แบบประวัติส่วนตัว นักเรียน นักศึกษา คป.01
    > แบบบันทึกการคัดรอง 
    > แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน คป. 05
    > รายงานกิจกรรมโฮมรูม คป. 02
    > แจ้งการขาดเรียน/เข้าแถวหน้าเสาธง คป. 04
     > บันทึกเวลาพบครูหน้าเสาธง คป. 08
    > แบบติดตามผู้เรียนเข้าระบบการศึกษา คป. 09
    > รายงานผลติดตามผู้เรียนเข้าระบบการศึกษา คป. 10
    > รายงานผลการลงทะเบียน คป. 11
    > รายงานจำนวนนักเรียนในความดูแล คป. 12
    > รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา คป. 13
    > แบบบันทึกการหารือกับผู้ปกครอง คป.14
 
  > รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

    


งานกิจกรรม
    > ขออนุญาตไม่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง PDF  DOCX

 

ฝ่ายวิชาการ    ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    > คู่มือพัฒนารายวิชา
    > โครงการสอน
    > แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
    >แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ
    > แบบฟอร์มวิชาโครงการ
 
  > แบบฟอร์ม ขอสอนชดเชย
    > แบบฟอร์ม มอบหมายครูสอนแทน
    > แบบฟอร์ม พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
    > ใบเบิกค่าสอน
    > ปะหน้าใบเบิกค่าสอน
    > แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

งานวัดผลและประเมินผล
   > ใบนำส่งข้อสอบ
    > แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาค

งานทวิภาคี
   >
บันทึกรายงานการนิเทศ
   >
รายงานการนิเทศ/ฝึกงาน
   >
แบบประเมินผลการฝึกอาชีพ
   >
แบบนิเทศติดตาม
 
   > บันทึกขออนุญาตออกนิเทศ

 

งานการเงิน
    โครงการเรียนปรี 15 ปี
> ใบสำคัญรับเงิน ระดับ ปวช.1
> ใบสำคัญรับเงิน ระดับ ปวช.2
> ใบสำคัญรับเงิน ระดับ ปวช.3
> ตัวอย่างการกรอกใบสัคัญรับเงิน
>> คู่มือการขอรับเงินเรียนฟรี 15 ปี
>> ใบสำคัญรับเงินบำรุงการศึกษา word, pdf 
    คู่มือการเบิกจ่ายเงิน
    แบบฟอร์มการยืมเงินไปราชการ
        > บันทึกเงินยืมเดินทางไปราชการ
        > บันทึกเงินยืมซื้อวัสดุซื้อวัสดุ
        > บันทึกเงินยืมเพื่อดำเนินโครงการ
        > ประมาณการการเดินทาง
        > สัญญายืมเงิน
    แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
        > ใบสำคัญรับเงิน
        > ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
    แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ
        > ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินกรณีไม่อาจเรียกเก็บจากผู้รับเงิน
        > การจ่ายเงินเดินทาง
        > ที่พักเหมาจ่าย
        > รับรองแทนใบเสร็จ
        > รับรองแทนใบเสร็จกรณีใช้รถส่วนตัว
        > รายงานเดินทาง
     แบบฟอร์มค่าเล่าเรียน
        > ค่าเล่าเรียน
     แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
        > แบบฟอร์มค่ารักษา
งานบัญชี
    > แบบ ปค. 5
งานบุคลากร
    > บันทึกขออนุญาตไปราชการ
    > แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตวิทยาลัย
    > แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
    > แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติรชการ เวลามา - เวลากลับ
    > แบบฟอร์ม ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
    > แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุมสัมมนา
    > แบบฟอร์ม ใบมอบหมายหน้าที่พิเศษ
    > แบบฟอร์มเปลี่ยนเวร
    >แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารฯ
    คู่มือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
    > แบบใบลาพักผ่อน
    > แบบใบขอยกเลิกวันลา
    > บันทึกข้อความวันลาช่วงโควิด
แบบประเมินเงินเดือน ว23 ของข้าราชการครู
    > ครูผู้ช่วย
    > คศ.1
    > คศ.2
    > ชำนาญการ
    > ชำนาญการพิเศษ
    > เชี่ยวชาญ
แบบประเมินเงินเดือน ว23 ของผู้บริหารสถานศึกษา
    > ชำนาญการ
    > ชำนาญการพิเศษ
    > เชี่ยวชาญ

เอกสารประกอบการพัฒนางาน  (PA)
    
> คู่มือการดำเนินการตามหลักเกรฑ์
    > แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ
    > แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ
    > แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครู
เอกสารประกอบการพัฒนางาน  (PA) สำหรับผู้บริหาร
    > แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่มีวิทยะฐานะ
    > แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา เชี่ยวชาญ
    > แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ
    > แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ
    > แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ
    > คู่มือ สำหรับผู้บริหาร

ระเบียบวาระการประชุม

    > วาระการประชุม ครั้งที่2-2563

งานทะเบียน
    > ใบสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

งานประชาสัมพันธ์
    > แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ (pdf)
    > แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ (doc)

 

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.nyc.ac.th Copyright © 2022. All Rights Reserved.