banner nyc2

banner nyc3

banner nyc4

banner nyc5

banner nyc6
rms 65
std2018
vcop 662
chekin
1234
face 65
Inovation2
research 63
money 63
bompok 65
grade oonline
kru prom
jobblock curs58
classroom

dveสถิติการเยี่ยมชม

1995857
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1252
2369
4574
1980153
24974
46509
1995857

Your IP: 182.52.36.98
2024-05-21 19:40

 

บุคลากรสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวโซเฟีย   ปนาแว
หัวหน้าสาขาการบัญชี

 kru sine
 นางสาวสุพรรษา   สุระกุล
ครูประจำสาขาการบัญชี


วิสัยทัศน์

      มุ่งมั่นจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี ตลอดจนพัฒนากำลังคน อาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลสู่ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเร่งพัฒนาคุณภาพครูและสมรรถนะผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
      1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
      2. พัฒนาวิชาชีพให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
      3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปลูกจิตอาสาด้วยการบริการสังคมได้อย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.nyc.ac.th Copyright © 2022. All Rights Reserved.