rms 65
std2018
1234
face 65
Inovation2
research 63
money 63
bompok 65
grade oonline
kru prom
jobblock curs58
classroom


dveสถิติการเยี่ยมชม

1612673
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
464
1934
8406
1595095
12309
37425
1612673

Your IP: 182.52.36.98
2023-06-10 01:03

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

บุคลากร งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

 นายอับดุลสาลัม  รอฮิง
หัวหน้างาน

 0060


นายฮัสสัน  เจ๊ะเง๊าะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
husenนายฮูเซ็น  มะดรอฮิง

เจ้าหน้าที่
 Nong youว่าที่ ร.ต. หญิงนงเยาว์  สาราบรรพ์
เจ้าหน้าที่
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา
น.ส. อสมา หะยหะมะ ครอตราจาง ศนยฯบนนงสตานางสาวอสุมา  หะยีหะมะ

เจ้าหน้าที่

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
          2. วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
          3. รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
          4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
          5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
          6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
          7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.nyc.ac.th Copyright © 2022. All Rights Reserved.