banner nyc2

banner nyc3

banner nyc4

banner nyc5

banner nyc6
rms 65
std2018
vcop 662
chekin
1234
face 65
Inovation2
research 63
money 63
bompok 65
grade oonline
kru prom
jobblock curs58
classroom

dveสถิติการเยี่ยมชม

1995868
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1263
2369
4585
1980153
24985
46509
1995868

Your IP: 182.52.36.98
2024-05-21 19:55

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  0044

 

 

นางสาวนูรีซัน   อาบู
หัวหน้างาน

 0040


นายสุพรรณ  อินทานุกูล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
kru sine
นางสาวสุพรรษา  สุระกุล

ครูที่ปรึกษา อวท.
รปชดขาวนายเจษฎา วาเจ๊ะ
เจ้าหน้าที่ (งานนักศึกษาวิชาทหาร) 
Abdul latheนายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ
เจ้าหน้าที่ (ลูกเสือ) 
9626นางสาวพูวีลา  ดอเล๊าะ
เจ้าหน้าที่ (ลูกเสือ)
boy

นายธนพงศ์  คงสำเร็จ
เจ้าหน้าที่
kru tasnim
นางสาวทัศนีม  ดือราแม
เจ้าหน้าที่
 benja


นางสาวเบญจมาพร  บุญแนบ

เจ้าหน้าที่ ประจำงาน
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา
 

 

 

นางสาวรุสดา   ยาบา
เจ้าหน้าที่

น.ส. อสมา หะยหะมะ ครอตราจาง ศนยฯบนนงสตา


นางสาวอสุมา   หะยีหะมะ

เจ้าหน้าที่

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
          2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยในพราะราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลป หัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
          3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
          4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
          5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
          6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
          7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
          8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
          9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
         10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
         11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.nyc.ac.th Copyright © 2022. All Rights Reserved.