banner nyc2

banner nyc3

banner nyc4

banner nyc5

banner nyc6
rms 65
std2018
vcop 662
chekin
1234
face 65
Inovation2
research 63
money 63
bompok 65
grade oonline
kru prom
jobblock curs58
classroom

dveสถิติการเยี่ยมชม

1995844
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1239
2369
4561
1980153
24961
46509
1995844

Your IP: 182.52.36.98
2024-05-21 19:22

ประวัติการจัดตั้งสถานศึกษา

ในปี พ.ศ.2533 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาขึ้น ในจังหวัดยะลาเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (2435–2535) โดยมอบหมายให้กรมอาชีวศึกษาในขณะนั้นดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งและกรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา (นายวิทยา ทองขาว) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นผู้ประสานงานหาที่ดินในเบื้องต้น

เดือนพฤศจิกายน  2534 นายบุญสม พึ่งปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และคณะได้เข้ากราบมนัสการท่านพระครูรามันห์คณารักษ์  เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินของวัดเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เมื่อทราบถึงวัตถุประสงค์แล้ว ท่านพระครู รามันห์คณารักษ์ ก็ยินดีแบ่งที่ดินส่วนที่เป็นของวัดมี เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 5 ตารางวา คือเลขที่ 4/2 ถนนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ให้เช่าสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครู       โดยมีสัญญาเช่า 30 ปี

ต่อมา นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ซึ่งทำหน้าที่ผู้ประสานงานในขณะนั้น ก็ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอกรมอาชีวศึกษา เพื่อเห็นชอบและดำเนินการต่อไป และเมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2535  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้นกรมอาชีวศึกษา ก็ได้จัดสรรงบประมาณ ให้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและ ปฏิบัติงาน   ขนาด  4  ชั้น จำนวน  2 หลัง  อาคารเรียนและสำนักงาน จำนวน  1 หลัง  บ้านพักผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง  12 ห้อง  และบ้านพักนักการภารโรง จำนวน  3 หลัง 6 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ป้ายชื่อวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร จำนวน 1 หลัง สำนักงานลูกเสือ จำนวน 1 หลัง ถังเก็บน้ำ จำนวน 1 หลัง ห้องจัดแสดงศิลปะโลหะเทียม จำนวน 1 หลัง หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลังอาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง และหลังคาคลุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามความเชี่ยวชาญและบทบาทภารกิจของสถานศึกษา ทั้งเพื่อให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพในด้านทักษะฝีมือเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
         ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการจึงขอเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา ประกาศ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 และต่อมา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จากเดิม“วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา” เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา” ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  โดยมีนายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

ขนาดและที่ตั้งสถานศึกษา
        วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 5 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 4/2  ถนนเวฬุวัน ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์ 0–7327-4506  โทรสาร 0–7336-1105  
 Website :  www.nyc.ac.th    e – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

          สถานศึกษาตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนเวฬุวัน มีประชาชนประมาณ 278 ครัวเรือนภายในชุมชนได้สนับสนุนส่งเสริมอาชีพแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมโดยการผลิตกล้วยกวน ภายใต้ชื่อ กล้วยกวนเลิศรสผลิตขนมทองม้วน ทองพับ ผลิตโดยกลุ่มชุมชนเวฬุวัน เทศบาลนครยะลาและมีเขตติดต่อกับชุมชน ต่างๆ ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับชุมชนหัวสะพานสะเตงประชากรประมาณ 120 ครัวเรือน
- ทิศตะวันออกติดต่อกับชุมชนหลังวัดเมือง ประชากรประมาณ 345 ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมภายในชุมชนคือ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
- ทิศใต้และทิศตะวันตกติดต่อกับชุมชนห้าแยกกำปงบาโงยประชากรโดยประมาณ 435 ครัวเรือน

 การคมนาคม

ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอ/เขต  

ประมาณ           4   กิโลเมตร

ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอ/เขต  เมือง

ประมาณ          4   กิโลเมตร

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ     1,084   กิโลเมตร

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.nyc.ac.th Copyright © 2022. All Rights Reserved.